ข่าวสารบัีนเทิง

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ภาระงาน ศิลปะ 1 รหัส ศ 21101

ภาระงานตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  รายวิชา  ศิลปะ 1  รหัส  ศ 21101

หน่วยที่  1  30  คะแนน
ศ 2.1  ม.1/1,2  โน้ตไทย             4  คะแนน              
ศ 2.1  ม.1/3  การขับร้อง           10  คะแนน 
เพลงฝันชมดาว  ( Twinkle, Twinkle, Little  Star )
ศ 2.1  ม.1/4  ลักษณะของวงดนตรีสากล                5  คะแนน 
ศ 2.1  ม.1/5,6  การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง   2  คะแนน   
ศ 2.1  ม.1/7,8  การประเมินคุณภาพของบทเพลง  2  คะแนน     
ศ 2.1  ม.1/9  การใช้และบำรุงรักษา                         5  คะแนน         
ฝึกบรรเลงขลุ่ยรีคอร์เดอร์   เพลงหนูมาลี  ( Mary Had A Little  Lamb )
ศ 2.2  ม.1/1,2  อิทธิพลดนตรี                                 2  คะแนน   
หน่วยที่  2  30  คะแนน
ศ 3.1  ม.1/2  นาฏยศัพท์                     5  คะแนน      
ศ 3.1  ม.1/3  นาฏศิลป์พื้นบ้าน          5  คะแนน     
ศ 3.2  ม.1/1  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนาฏศิลป์         2  คะแนน  
ศ 3.2  ม.1/1  ประเภทของนาฏศิลป์ไทย                3  คะแนน  
ศ 3.1  ม.1/1  บทบาทความสำคัญของนักแสดง      5  คะแนน  
ศ 3.1  ม.1/2  การจัดการแสดง                 5  คะแนน  
ศ 3.1  ม.1/3  หลักในการชมการแสดง                    5  คะแนน    
สอบกลางภาค  ศ2.1  ม.1/1  ศ2.1  ม.1/4   ศ2.1  ม.1/7           20  คะแนน  เครื่องหมาย
และสัญลักษณ์ทางดนตรี ประเภทวงดนตรี , การนำเสนอบทเพลงที่ตนสนใจ
สอบปลายภาค  ศ3.1  ม.1/2  ศ3.1  ม.1/3  ศ3.1  ม.1/4           20  คะแนน  นาฏยศัพท์    
รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการแสดง
ข้อควรปฏิบัติ
1.  ส่งงานก่อนเรียนอย่างน้อย  1  วัน
2.  เข้าห้องเรียนตรงเวลา  เข้าสายเกิน  15  นาที  เช็คหนีเรียน
3.  หนีเรียนเพียง  1  ครั้ง  ครูก็ไม่ปลื้ม  มีสิทธิ์ติด  0
4.  ห้ามใช้ภาษาถิ่นในการพูดกับครู
5.  มารยาทสำคัญที่สุด  นักเรียนที่ดีควรมีมารยาท
         *  ส่งงานครบตามกำหนด  ไม่หนี  ไม่สาย  ไม่มี  0  *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น