ข่าวสารบัีนเทิง

การขับร้องเพลงสากล

ปัญหาร้องเพลงเพี้ยน

1.การฟังเสียงมีปัญหา
2.ลมไม่พอ แรงไมุ่ถึง

การแก้ไขการร้องเพลงเพี้ยน

บทสัมภาษณ์อาจารย์สอนขับร้อง ร้องเพลงเพี้ยน จะแก้ไขได้มั๊ยคะ ...ได้ค่ะ แต่ต้องใช้เวลา ขึ้นอยู่กับผู้เรียนว่ามีอาการมากน้อยเพียงไร จะใช้เวลานานแค่ไหนคะ ...ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนเหมือนกัน แต่โดยประมาณ 6 เดิอน ถึง 1 ปี ก็จะสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้จากเดิมตามลำดับ สาเหตุการร้องเพี้ยนเกิดจากอะไรคะ ...เกิดจากความบกพร่องของหู คือ หูได้รับเสียงนึง แต่ประมวลออกมาเป็นอีก เสียงหนึ่ง ซึ่งไม่ตรงกับเสียงที่ได้รับมาตอนต้น จึงทำให้ส่งผลถึงเสียงที่เปล่งออก มา ไม่ตรงกับเสียงที่ได้ยิน หรือ อาจจะเกิดจาก ความบกพร่องของเส้นเสียง โดยตรง จึงไม่สามารถเปล่งเสียงได้ตามที่ต้องการ เราจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรคะ ควรฝึกการฟังให้มาก ๆ ควรเริ่มฟังเสียงที่มีความซับซ้อนน้อย ๆ โน้ตน้อย ๆ ทำนองที่เคลื่อนที่ไม่มากนัก และพยายามติดตาม และเปล่งเสียงตามทำนองนั้น ๆการขับร้องเพลงตามหลักสากล
การขับร้องเพลงของคนเรานั้น สิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับการขับร้องเพลง ได้แก่ เสียง ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ สมาธิ และวิธีฝึกที่ถูกต้อง
1. เสียง เสียงของคนเราเกิดจากการสั่นสะเทือนของเสียง สายเสียง ( Vocal cord ) ในลำคอ เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเสียงขั้นต้น ไม่มีความกังวานเพียงพอ ต้องอาศัย อวัยวะส่วนอื่นๆ ช่วยปรับแต่งให้เสียงดังกังวาน และมีระดับ เสียงต่ำ เสียงกลาง เสียงสูง บริเวณที่ช่วยขยายเสียงให้ระดับเสียงต่างๆ ได้แก่
- บริเวณลำคอและทรวงอก ช่วยขยายเสียงระดับต่ำ
- บริเวณลำคอและโพรงจมูก ช่วยขยายเสียงระดับกลาง
- บริเวณหน้าผากและโพรงกะโหลกศีรษะ ช่วยขยายเสียงระดับสูง
ในกรณีที่ใช้เสียงดังมากเกินไป เช่น ตะโกน หรือเกิดอาการเจ็บป่วย ที่บริเวณที่ทำให้เกิดเสียง ก็จะทำให้เสียงแหบแห้ง หรือเสียงหายไป การที่คนเราจะมีเสียงที่ไพเราะหรือไม่นั้น จะเป็นเรื่องธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาคู่กับตัวเรา แต่การที่จะทำให้เสียงมีพลัง มีความดังสม่ำเสมอ และสามารถควบคุมได้นั้น จะต้องอาศัยการฝึกหัดให้เกิดความเคยชิน การฝึกเสียงให้มีพลัง มีความดังสม่ำเสมอ สามารถควบคุมระดับเสียงได้ ตามความต้องการ ควรฝึกปฏิบัติดังนี้
1.1 ยืนหรือนั่งตัวตรง ศรีษะตั้งตรง ห้ามยกไหล่ ห้ามเกร็งร่าง ทำตัวให้สบาย แล้วใช้ปลายนิ้วทั้งสองข้าง จิ้มลงไปที่ลิ้นปี่ สูดลมหายใจเข้าทางจมูกให้มากทีที่สุดเท่าที่จะทำใด้ โดยมีข้อแม้ว่าเมื่อสูดลมหายใจเข้าปลายนิ้วจะต้องกระเด้งออก นั่นหมายความว่าเราได้หายใจเข้าถูกต้อง เพราะตามทฤษฏีขับร้องสากลเมื่อสูดลมหายเข้าไปในปอด ท้องจะป่องเล็กน้อย จากนั้นให้กลั้นลมหายใจ เพื่อกักลมไว้ให้มากที่สุด แล้วค่อยระบายลมออกมาทางปากอย่างช้า ๆ เป็นเสียง สระอะไรก็ได้ เช่น อา อี อู เออ เอย หรือ ปาม จนลมหมดแล้วสูดลมหายใจเข้าไปใหม่ ปฏิบัติเช่นนี้หลายๆ ครั้ง
1.2 ปฏิบัติเช่น ข้อ (1.1) แต่เปลี่ยนการออกเสียงสระเป็น สระโอ คือเสียงโดต่ำ เพื่อเป็นการฝึกเส้นเสียง จากลำคอและทรวงอก
1.3 ปฏิบัติเช่น ข้อ (1.1) แต่เปลี่ยนการออกเสียงสระเป็น สระโอ คือเสียงโซ เพื่อเป็นการฝึกเส้นเสียง จากลำคอและโพรงจมูก
1.4 ปฏิบัติเช่น ข้อ (1.1) แต่เปลี่ยนการออกเสียงสระเป็น สระโอ คือเสียงโดสูง เพื่อเป็นการฝึกเส้นเสียง จากหน้าผากและโพรงกะโหลกศีรษะ
( ข้อควรจำ) ขณะที่สูดลมหายใจเข้า แต่ละครั้ง พยายามอย่าให้ไหล่ ขยับเขยื้อน เพราะจะทำให้ลมไม่เข้าปอดหรือ(ท้องไม่ป่องนั่นเอง)
2. ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอีกประการหนึ่ง สำหรับการร้องเพลงโดยปกติแล้วจะใช้พลังของเสียงกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการออกเสียงและการหายใจ ซึ่งเปรียบเสมือนกับการทำงานอย่างหนึ่งที่ต้องใช้พลังที่มีอยู่ในร่างกาย ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์ พลังเสียงขับร้องก็จะไม่ดังเท่าที่ควร เสียงเพลงก็จะไม่ไพเราะ เราควร ปฏิบัติดังนี้
2.1 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
2.2 พักผ่อนให้เพียงพอ
2.3 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
2.4 ไม่เสพสิ่งเสพติด
2.5 หลีกเลียงการเสี่ยงต่อมลพิษ
3. สมาธิ หมายถึงการทำจิตใจให้จดจ่อกับสิ่งที่กระทำอยู่
แนวทางปฏิบัติในการขับร้องเพลง
1. ศึกษาทำนองว่าเป็นเพลงชนิดใด ให้อารมณ์อย่างไร
2. ศึกษาคำร้องว่ามีความหมายอย่างไร
3. ปรับจิตใจของผู้ขับร้องให้คล้อยตามอารมณ์ของเพลง
4. แสดงท่าทางและสีหน้าให้เข้ากับบรรยากาศของเพลง
5. ร้องให้ถูกต้องตามคำร้อง ทำนอง จังหวะ
6. ร้องให้ตรงตามระดับเสียงของทำนองเพลง ไม่ควรหลบเสียง
7. ร้องให้เต็มเสียง พยัญชนะและอักขระให้ถูกต้องชัดเจน
8. แบ่งวรรคตอนการหายใจให้ถูกต้อง